Mange kunder misbruger reglen om 14 dages returret og anmeldelses sitet trustpilot, når de shopper på online. Dette oplyser Foreningen for Dansk Internethandel. Ifølge loven skal onlineshops tilbyde en 14 dages returret, således at kunderne har en mulighed for at fortryde sit køb. Men denne regel bliver totalt misbrugt af rigtig mange kunder, forlyder det!

Kunderne har nemlig ofte brugt varen og sender alligevel brugte og beskidte varer retur til online shops´ne med et krav om penge tilbage. Sker dette ikke efter forbrugerens ønske trues der med en dårlig Trustpilot vurdering eller kontakt til forbrugerstyrelsen som gerne hjælper, når blot mærkerne er påsat igen. Den oftest benyttede er at købe et par kjoler man kan vælge i mellem, bruger den ene til begivenheden og returnerer igen ALLE kjoler efter brug.

Behandles som udlejningtjeneste

Fra Foreningen for Dansk Internethandel forlyder det, at dette er et virkeligt omfattende problem i mode og tøj branchen – online shops´ne bliver simpelthen brugt som en gratis udlejnings virksomhed.

Danske Smartguy.dk oplever også dette problem. Adm. direktør Nicolai Kærgaard, hos Smartguy, mener, at det er en mærkelig tendens. Kunderne skal selvfølgelig have lov til at prøve varen, men den skal altså ikke returneres, hvis den lugter af sved eller røg. Det fortæller han til mx.dk.

Også online shoppen choopin.dk har oplevet lignende tilfælde. Adm Direktør Lars Johnsen mener ikke det er underligt, at dette fænomen synes at være “i orden” blandt mange forbruger, når forbrugerstyrelsen støtter denne adfærd i sager hvor varerne åbenlyst har været benyttet. Dette er forkerte signaler at sende til forbrugeren!

Som eneste værn mod dette misbrug fra forbrugerne, går mange onlineshops sammen og informerer hinanden om disse kunder der systematisk benytter sig af disse metoder! Man er simpelthen nødsaget til at undgå salg af varer til disse typer kunder for ikke at tabe penge!